VNIndex nên làm gì bây giờ?

Trong topic “Bắt đáy VNIndex được chưa?”, mình đã ra nhận định gia tăng tỷ trọng tại vùng 1250. Giá mới chỉ về 1262 gặp hỗ trợ cứng khung W nên có nhịp hồi lên 90 điểm. Chúng ta sẽ đợi nhịp quét lại đáy vừa tạo để “lên thuyền”.