Vni vẫn đang tìm kiếm lực mua quanh vùng 1200 điểm

Trong mấy tuần nay, Vni vẫn đang có dấu hiệu tạo đáy tại vùng hỗ trợ quan trọng 1200 điểm. Tuy có dấu hiệu tăng tốt trong tuần trước, nhưng hôm nay vni tiếp tục giảm điểm và hôm nay đóng cửa tại vùng 1218. Do đó, cần tiếp tục chờ đợi lực mua mạnh hơn tại vùng 1200 trong tuần này. Nếu không giữ được mốc 1200 trong tuần này, vni sẽ đánh dấu sự giảm giá sâu hơn.