Tiếp tục mua SSI

Sau khi vượt vùng 21.5k SSI tăng rất mạnh trong 2 ngày qua và đây là thời điểm mua vào tiếp tục. hoặc chờ giá điều chỉnh về 21.5k để mua . hướng mục tiêu lên vùng 27.44k