SSI - Cổ phiếu dòng chứng khoán, điểm hỗ trợ 37500

Sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ở mốc 49500, SSI tiếp tục điều chỉnh. Giá hiện đang có vùng hỗ trợ mạnh ở mốc 37500. Nhà đầu tư nên đợi mua ở mức giá này sẽ lợi thế hơn vì nó cần khối lượng lớn hơn để có thể quay trở lại đỉnh cũ.