NVL (NovaLand) tạo lập mô hình 2 đỉnh khung tuần

Nếu NVL bị phá qua mốc 70000, cũng chính là đường neckline thì mô hình 2 đỉnh sẽ được xác lập, NovaLand có thể sẽ giảm mạnh về lại vùng giá 55000-60000. Tuy nhiên, vì đây là khung tuần cho nên giá mất rất nhiều thời gian mới bị phá vỡ, tạm thời vẫn sẽ sideway.
Nên các nhà đầu tư cần quan sát vùng giá 70000 hoặc cân nhắc mua ở mức giá này.