Ngắn hạn, VNIndex có nhịp hồi về 1379, 1413

Trong ngắn hạn, view của mình như thế này!
Hồi lên 1379 sau đó giảm về test lại vùng 1300 - 1310 để tiếp tục hồi phục lên vùng 1410