Lực mua ITA đã trở lại

Hiện tại có thể thấy rằng, Vol của ITA đã trở lại trong ngày hôm nay sau khi nó tạo đáy tại vùng 10k. Với xu hướng hồi phục ngắn hạn như hiện tại thì đây là lúc có thể mua vào ngắn hạn đối với mã này
Vùng mua tiềm năng tại 11.5k-12k. mục tiêu lên lại vùng 14k. và 15k.