Cổ phiếu VIC - vị thế đẹp dài hạn ở vùng 65k

VIC sau khi tạo ATH ở vùng 130 thì có điều chỉnh khá sâu trong khoảng 1 năm. Giá hiện tại vẫn đang chịu áp lực bán dù đã có khối lượng của phe mua tham gia. Nhà đầu tư có thể mua ở vùng giá hiện tại để chốt lời ngắn hạn khi giá hồi lên 96. Tuy nhiên, vị thế đẹp trong dài hạn vẫn nằm ở vùng 65 - vùng giá xuất phát cho lực tăng tạo đỉnh trước đó.