Cổ phiếu HBC - Vị thế đẹp cho dài hạn ở vùng 19k

Vùng hỗ trợ 21 - 23 có thể lên chiến lược mua ăn sóng hồi ngắn hạn. Vị thế đẹp nằm ở vùng 19k, đây cũng chính là vùng kháng cự mạnh trước đó bị phá vỡ, mục tiêu về lại đỉnh cũ 36k. Không giữ được vùng này thì giá cổ phiếu HBC có thể về lại rất sâu ở mốc 12k.