Chờ mua CEO khi nó điều chỉnh

Sau mấy ngày tăng giá trần liên tục, ở thời điểm này không phải là lúc mua CEO nữa khi mà hôm nay giảm mạnh, lực bán có thể tiếp tục trong mấy ngày nữa. Chờ mua khi nó rơi và tạo đáy xong.

chờ phản ứng giá tại vùng 9.5k. Hoặc chờ sâu hơn tại mức giá là đáy cũ tại 7.5k.

Cảnh báo không mua ở thời gian này.