BCG tích luỹ, chờ breakout

Hiện tại cổ phiếu này đang đi ngang sau quá trình hồi phục, nó đang nằm tại vùng kháng cự với lực mua mạnh, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện mua cổ phiếu.

Kháng cự mạnh tại 17k là mức cần quan tâm, hãy chờ nó breakout lên thì mới được mua.

Hỗ trợ cứng phía dưới 15k.

Nếu breakout, mục tiêu tiếp là 20k